Prayer 

വലിയ നോമ്പിലെ  നമസ്കാരം

പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന 

 

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ സതേ്യക ദെവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ,തനിക്കു സ്തുതി. നമ്മുടെമേൽ തന്റെ കരുണയും മനോഗുണവും എന്നേയ്ക്കും ഉണ്ടായി രിക്കട്ടെ. ആമ്മീൻ.

ആകാശവും ഭൂമിയും തന്റെ സ്തുതികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന   ബലവാനായ ദെവം തമ്പു രാൻ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി.

ദെവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ  വന്നവനും   വരുന്നവനും ആയവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു; ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി.

 കൗമാ- ത്രശുദ്ധ കീർത്തനം

ദെവമേ! നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ! നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ! നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ! ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാവണമേ

ദെവമേ! നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ...........

ദെവമേ! നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ..............

ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ! ഞങ്ങളോടു കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ! കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോടു കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ! ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥന കളും കെക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോടു കരുണ ചെയ്യണമേ.

ദെവമേ! നിനക്കു സ്തുതി. സ്രഷ്ടാവേ! നിനക്കു സ്തുതി. നിന്റെ ദാസരായ പാപികളോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന മിശിഹാരാജാവേ! നിനക്കു സ്തുതി.ബാറെക്മോർ

മോറാനായ പ്രാർത്ഥന  കർത്തൃപ്രാർത്ഥന  (വി. മത്തായി 6 : 914)

സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ! നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി രിക്കുന്ന ആഹാരം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്കു ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്ത്വവും എന്നേയ്ക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമ്മീൻ.

ദെവമാതാവിനോടുള്ള അപേക്ഷ  (വി.ലൂക്കോസ്  1:28,42,48.*എല്ലാ  കൗമകളിലും  നിർബന്ധമല്ല)

കൃപനിറഞ്ഞ മറിയമേ! നിനക്കു സമാധാനം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവു നിന്നോടുകൂടെ. സ്ത്രീക ളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേശുമിശിഹാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ദെവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യക 3മൊർത്ത്മറിയമേ! ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മര ണസമയത്തും പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമ്മീൻ.

51-ാം മസ്മൂർ

ദെവമേ! നിന്റെ കൃപയിൻ പ്രകാരം എന്നോടു കരുണ ചെയ്യണമെ. നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്തിൻ പ്രകാരം എന്റെ പാപങ്ങളെ മായിച്ചു കളയണമെ.

എന്റെ അനീതിയിൽനിന്ന് എന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വെടിപ്പാക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ കുറ്റങ്ങളെ അറിയുന്നു. എന്റെ പാപങ്ങളും എപ്പോഴും എന്റെ നേരെ ഇരിക്കുന്നു.

നിനക്കു വിരോധമായിത്തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. സന്നിധിയിൽ തിന്മകളേയും ചെയ്തു. അതിനാൽ

നിന്റെ വചനത്തിൽ നീ നീതികരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വിധികളിൽ നീ  ജയിക്കും. എന്തെന്നാൽ അന്യായ ത്തിൽ ഞാൻ ഉത്ഭവിച്ചു. പാപങ്ങളിൽ എന്റെ മാതാവ് എന്നെ ഗർഭം ധരിക്കയും ചെയ്തു.

എങ്കിലും നീതിയിൽ നിനക്ക് തിരുവിഷ്ടമായി . നിന്റെ ജ്ഞാന രഹസ്യങ്ങൾ നീ എന്നോടറിയിച്ചു.

 സോപ്പാകൊണ്ട് എന്റെ മേൽ നീ തളിക്കണമെ. ഞാൻ വെടിപ്പാക്കപ്പെടും. അതിനാൽ എന്നെ നീ വെൺമ യാക്കണമെ; ഹിമത്തേക്കാൾ ഞാൻ വെണ്മയാകും.

നിന്റെ ആനന്ദവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് എന്നെ തൃപ്തനാക്കണമെ. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ അസ്ഥി കൾ സന്തോഷിക്കും. എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുമുഖം തിരിച്ച് എന്റെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം മായിച്ചു ക ളയണമെ.

ദെവമേ! വെടിപ്പുള്ള ഹൃദയത്തെ എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണമെ. സ്ഥിരതയുള്ള നിന്റെ ആളഹാവിനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ പുതുതാക്കണമെ.   തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ.   നിന്റെ വിശുദ്ധാളഹാ വിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കയും അരുതേ.

എന്നാലോ നിന്റെ ആനന്ദവും രക്ഷയും എനിക്കു തിരിച്ചുതരണമേ. മഹത്വമുള്ള നിന്റെ ആളഹാവ് എന്നെ താങ്ങുമാറാകണമേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരെ നിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കും. പാപികൾ നിങ്കലേക്കു തിരികയും ചെയ്യും.

എന്റെ രക്ഷയുടെ ദെവമായ ദെവമേ! രക്തത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്റെ നാവു നിന്റെ

നീതിയെ സ്തുതിക്കും. കർത്താവേ! എന്റെ അധരങ്ങൾ എനിക്കു തുറക്കണമെ. എന്റെ വായ് നിന്റെ സ്തുതികളെ പാടും.

എന്തെന്നാൽ ബലികളിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല;  സമാധാനഹോമങ്ങളിൽ നീ നിരപ്പായതുമില്ല. ദെവത്തിന്റെ

ബലികൾ താഴ്മയുള്ള ആളഹാവാകുന്നു. ദെവം തകർന്ന ഹൃദയത്തെ നിരസിക്കയില്ല.

തിരുവുള്ളമുണ്ടായി  സെഹിയോനോടു  നന്മ  ചെയ്യണമെ.    യറുശലേമിന്റെ  മതിലുകളെ  പണിയണമെ. അപ്പോൾ  നീതിയോടുകൂടിയ  ബലികളിലും  സമാധാന  ഹോമങ്ങളിലും  നീ  ഇഷ്ടപ്പെടും.   അപ്പോൾ

നിന്റെ ബലിപീഠത്തിൻമേൽ അവർ കാളകളെ ബലി കഴിക്കും. ദെവമേ! സ്തുതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെക്മോർ കരുണയുള്ള ദെവമേ! നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളോട് കരുണചെയ്യണമെ...മൊറിയോ..

63-ാം മസ്മൂർ

എന്റെ ദെവമേ! നീ എന്റെ ദെവമാകുന്നു. ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കും.

ദാഹിച്ച് വരണ്ട് വെള്ളത്തിന്നായി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെപ്പോലെ എന്റെ ആളഹാവു നിനക്കായി ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു.  എന്റെ ജഡവും നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

നിന്റെ ബലവും ബഹുമാനവും കാണ്മാൻ ഇപ്രകാരം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നെ നോക്കി. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ കരുണ ജീവനേക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു.  എന്റെ അധരങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കും.

ഞാൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം  നിന്നെ പുകഴ്ത്തുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ കെകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.

എന്റെ  ആളഹാവ്  കൊഴുപ്പും  മേദസും  കൊണ്ടെന്നപോലെ  പുഷ്ടിയാകും.  എന്റെവായ്  മഹത്വമുള്ള അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്റെ ശയ്യമേൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒാർത്തു;   രാത്രികളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ധ്യാനിക്കയും ചെയ്തു. എന്തെന്നാൽ  നീ  എനിക്കു  സഹായകനായിത്തീർന്നു.  നിന്റെ  ചിറകുകളുടെ  നിഴലിൽ  ഞാൻ  മറയ്ക്കപ്പെടും

എന്റെ ആളഹാവു നിന്നെ പിൻതുടർന്നു. നിന്റെ വലതുകെ എന്നെ താങ്ങുകയും ചെയ്തു.

അവർ എന്റെ ആളഹാവിനെ നശിപ്പിപ്പാൻ അനേ്വഷിച്ചു.  അവർ ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കും. അവർ  വാളിനു ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും കുറുനരികൾക്കു ഭക്ഷണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും;

രാജാവു ദെവത്തിൽ സന്തോഷിക്കും. അവനെക്കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുകഴ്ചയുണ്ടാകും.

എന്തെന്നാൽ അസത്യവാദികളുടെ വായ് അടയ്ക്കപ്പെടും. ദെവമേ! സ്തുതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെക്മോർ.

എനിയോനൊ

കർത്താവേ! നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ നല്ലതും വളമുള്ളതുമായ നിലമാക്കിതീർക്കുകയും നിന്റെ കൽപ്പനകളാകുന്ന വിത്ത് ഞങ്ങളിൽ വിതച്ച് മുളപ്പിച്ച് വളർത്തുകയും ചെയ്യണമേ.

രക്ഷിതാവേ!  നിന്റെ  കരുണയാൽ  സകല  അന്യായങ്ങളിൽ  നിന്നും,  സകല  ദുഷ്ടതകളിൽനിന്നും ലോകമോദങ്ങളിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കണമേ. കർത്താവേ! നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വോ നല്ല വേലക്കാരനായിരിപ്പാൻ കൃപയോടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ബാറക്മോർ

സ്വർഗ്ഗീയ കൃഷിക്കാരനായ കർത്താവേ! ദുഷ്ടൻ ഞങ്ങളിൽ കളകൾ വിതയ്ക്കാതെ നിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ.കുറിയേലായി ോൻ

മസ്മൂർ 19 (വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം)

ആകാശങ്ങൾ  ദെവത്തിന്റെ  മഹത്വം  അറിയിക്കുന്നു;  ആകാശ  വിതാനം  തന്റെ  കെപ്പണിയെ  കാണിക്കുന്നു.

പകൽ പകലിന്നു വാക്കിനെ ഉച്ചരിക്കുന്നു. രാത്രി രാത്രിക്ക് അറിവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കപ്പെടാത്ത ഭാഷയുമില്ല, വാക്കുകളുമില്ല. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും അവയുടെ അറിയിപ്പും ഭൂതലത്തിന്റെ അതിർത്തികളോളം അവയുടെ വചനങ്ങളും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; സൂര്യന്നാ യിട്ട് അവയുടെ മേൽ തന്റെ കൂടാരമടിച്ചു.

അതു തന്റെ മണവറയിൽ നിന്നു പൂറപ്പെടുന്ന മണവാളൻ എന്ന പോലെ ആകുന്നു. ശക്തൻ എന്നപോലെ തന്റെ വഴി ഒാടുവാൻ സന്തോഷിക്കും.

ആകാശത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തു നിന്നു അതിന്റെ ഉദയവും ആകാശത്തിന്റെ അറുതിയിൽ അതിന്റെ അസ്തമനവും ആകുന്നു. അതിന്റെ ആവിയിൽനിന്നു മറവായിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല.

കർത്താവിന്റെ വേദപ്രമാണം കറയറ്റതും ആളഹാവിനെ തിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസയോഗ്യവും ശിശുക്കളെ വിജ്ഞാനികളാക്കുന്നതുമാകുന്നു.

കർത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ചൊവ്വുള്ളവയും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവയും ആകുന്നു. കർത്താ വിന്റെ കല്പന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി നിർമലവും എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നതും ആകുന്നു;   കർത്താവിന്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യമായുള്ളവയും സകലത്തിലും നീതിയുള്ളവയും ആകുന്നു.

അവ  തങ്കത്തേക്കാളും  നല്ല  രത്നങ്ങളെക്കാളും  ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവയും  തേനിനേക്കാളും  തേൻകട്ടയെക്കാളും മാധുര്യമുള്ളവയുമാകുന്നു;

അത്രയുമല്ല: നിന്റെ ദാസനു അവയാൽ പ്രബോധനം ലഭിക്കും; അവൻ അവയെ ആചരിച്ചാൽ വളരെ പ്രതിഫലം കിട്ടും;

പിഴകളെ  തിരിച്ചറിയുവുന്നവൻ  ആര്?  രഹസ്യകാര്യങ്ങളിൽ  നീ  എന്നെ  കുറ്റമില്ലാത്തവനാക്കിത്തീർക്ക ണമേ!

ദുഷ്ടന്മാർ എന്നിൽ അധികാരപ്പെടാതിരിപ്പാനും പാപങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാനും വേണ്ടി അന്യാ യത്തിൽ നിന്നു നിന്റെ ദാസനെ തടുക്കണമേ.

എന്റെ സഹായകനും, എന്റെ രക്ഷകനുമായ കർത്താവേ! എന്റെ വായിലെ വചനങ്ങൾ തിരുവിഷ്ടപ്രകാ രവും എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനം തിരുമുമ്പാകെയും ഇരിക്കണമേ!

ദെവമേ! സ്തുതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെക്മോർ

രക്ഷിതാവേ!  ഞങ്ങൾ  പാപക്കുഴിയിൽ  വീണിരിക്കുന്നു.  നിന്റെ  മഹാകരുണയാൽ  അതിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ വലിച്ചു കയറ്റണമേ.

പ്രയോജനമാരമായ ഇൗ നോമ്പിനെ ശരിയായി നിവർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കു കൃപചെയ്യണമേ. കരു ണയോടെ ഞങ്ങളുടെ കറകളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണമേ.

ആളഹാക്കളുടെ  ഉത്തമവെദ്യനായ  കർത്താവേ!  അശുദ്ധ  മോഹങ്ങളാൽ  രോഹപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കു നീ ഒൗഷധം നൽകണമേ. ബാറക്മോർ

സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതന്നവനായ മിശിഹാ! നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിൽകൂടി ചൊവ്വായിട്ട് നടപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ.  കുറിയേലായി ോൻ

ഏശായാ  42:10 - 13; 45:8 (വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം)

(42:10-13) സമുദ്ര മാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും അതിലെ സകല ദ്വീപുകളും അവയിലെ നിവാസികളു മേ, കർത്താവിന് ഒരു പുതിയ പാട്ടും ഭൂമിസീമയിൽ നിന്ന് അവന് സുതുതിയും പാടുവീൻ.

മരുഭൂമിയും അതിലെ പട്ടണങ്ങളും സന്തോഷിക്കട്ടെ. കേദാർ മേച്ചിൽപുറങ്ങളായിരിക്കട്ടെ. പാറകളിലെ നിവാസികൾ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കുകയും മലമുകളിൽനിന്ന് ആർക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

അവർ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു. അവന്റെ സ്തുതിയെ ദ്വീപുകളിൽ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ.

 കർത്താവ് ഒരു വീരനെപ്പോലെ തീക്ഷ്ണതയെ ജ്വലിപ്പിക്കും അവൻ ആർത്തു വിളിക്കും, അവൻ ഉച്ച ത്തിൽ ആർക്കും. തന്റെ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കും.

(45:8) ആകാശമേ, മേലിൽനിന്നു ജലം പൊഴിക്കുക. മേഘങ്ങൾ നീതി വർഷിക്കട്ടെ. രക്ഷ വിളയുവാൻ

ഭൂമി തുറന്നുവരട്ടെ. അത് നീതിയെ മുളപ്പിക്കട്ടെ. ദെവമായ ഞാൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദെവമേ! സ്തുതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെക്മോർ

എനിയോനൊ

ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി സാത്താനോടു യുദ്ധം ചെയ്ത് അവനെ മറിച്ചിട്ടവനായ കർത്താവേ! അവന്റെ ചതിവുകളിൽനിന്നും ഉപായതന്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ.

പാപി ജീവിപ്പാനല്ലാതെ മരിപ്പാൻ എനിക്കിഷ്ടല്ലെന്ന് ദീർഘദർശിയെക്കൊണ്ട് പറയിച്ചവനായ ദെവമേ!

ഞങ്ങൾ നിനക്കായിട്ട് ജീവിപ്പാനും നിന്റെ തൊഴിത്തിലേയ്ക്കു വരുവാനും കൃപചെയ്യണമേ.

ദാനിയേൽ  നോമ്പുനോറ്റ്  സിംഹങ്ങളുടെ  വായ്  അടച്ചുവല്ലോ.  കർത്താവേ!  ഞങ്ങളെ  പിടിപ്പാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പിശാചുക്കളിൽനിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ബാറക്മോർ

ഹാനനിയ മുതലായ പെതങ്ങളുടെ നോമ്പു മൂലം അവർ അഗ്നിയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കർത്താവേ! ഞങ്ങളുടെ നോമ്പുമൂലം അഗ്നിനരകത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ.  ആമ്മീൻ.

113-ാം മസ്മൂർ (വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം)

പ്രകാശത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനു സ്തുതി കർത്താവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരേ! സ്തുതിപാടുവിൻ. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം സ്തുതിപ്പിൻ. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ആദിമുതൽ എന്നെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. സൂരേ്യാദയം മുതൽ അതിന്റ അസ്തമനംവരെയും കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം വലിയതാകുന്നു.

കർത്താവ് സകല ജാതികൾക്കും മേലായി ഉന്നതനും അവന്റെ ബഹുമാനം സ്വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു മീതെയും ആകുന്നു.

ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും നമ്മുടെ ദെവമായ കർത്താവിനോട് സദൃശ്യൻ ആരുള്ളു താൻ ഉയരത്തിൽ വസിക്കുകയും; അഗാധത്തിൽ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു;

ജനത്തന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ ഇരുത്തേണ്ടതിനു എളിയവനെ കുപ്പയിൽ നിന്നു ഉയർത്തുന്നു. താൻ വന്ധ്യയെ മക്കളുടെ മാതാവായി സസന്തോഷം വസിപ്പിക്കുന്നു.

ദെവമേ സ്തുതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെക്മോർ

എക്ബൊ

കന്യകമറിയാമിൽ  നിന്ന്  ശരീരമെടുത്ത്  മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന്  പാപികളായ  ഞങ്ങളുടെ  ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പരിശുദ്ധ നോമ്പിനെ തോറ്റുപോകാത്ത ആയുധമായി ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്ത രക്ഷിതാവേ! നിന്റെ ദെവത്വത്തിന് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച് നിനക്ക് വാളഹസല്യമുള്ള വരായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ.    സ്തൗമെൻകാലോസ് കുറിയേലായി ോൻ

കോലോകൾ

നോമ്പിനാൽ പറുദീസായുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു. അതിനെ ശരിയായി ആചരിക്കുന്നവർക്ക് മാലാഖമാരുടെ പ്രഭയും ഉയരത്തിലേയ്ക്കു കരേറുവാൻ ആളഹായ ചിറകുകളും ലഭിക്കുന്നു. മഹാകാരു ണയുള്ള ദെവമേ! ഞങ്ങളുടെ ഇൗ നോമ്പിൽ നിന്റെ വരങ്ങളും സഹായങ്ങളും ധാരാളമായി ഞങ്ങൾക്കു ചൊരിഞ്ഞുതരണമേ. ബാറക്മോർ

ഇൗ  ലോകത്തിൽ  ദാനധർമ്മങ്ങളെ  വിതയ്ക്കുന്നവന്  ഉയിർപ്പിന്റെ  നാളിൽ  കൊയ്യുവാനിടയാകും. ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന നീതിമാന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെ. മിശിഹാ വന്ന് എല്ലാവന്റെയും പ്രവർത്തികൾ പരി ശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ധർമ്മം ചെയ്തവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകപ്പെടുന്നു. മുഖപക്ഷമില്ലാത്ത ന്യായാ ധിപതിയായ മിശിഹാതമ്പുരാനു സ്തുതി.  മൊറിയോറാഹേമേലെൻ ഉ ആദാറെൻ

വീണ്ടും കോലോകൾ

മഹാകാരുണ്യവാനായ ദെവമേ! നിന്റെ വരങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കു വർദ്ധിപ്പിച്ചുതരണമേ. ദയവാനായ കർത്താവേ! ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കെക്കൊള്ളണമേ. നിന്നിൽനിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും വരങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിന്നെ വിളിക്കുന്ന പാപികളോട് നീ ഉത്തരമരുളിച്ചെയ്ത് അവരുടെമേൽ നിന്റെ വരങ്ങളെ ഒഴുക്കണമെ. നിന്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നവർക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ.

ബാറക്മോർ

 കർത്താവേ! ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്കു കരുണയും പാപമോചനവും സ്വർഗ്ഗരാ ജ്യത്തിൽ പുതിയ ജീവനും നൽകണമേ. സർവ്വരഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുന്നതായ ആ മഹാദിവസ ത്തിൽ ഞങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാതെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവകാശിപ്പാൻ യോഗ്യരാക്കിത്തിർക്കണമേ. നിന്റെ അടായാരായ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പും ശുശ്രൂഷയും നിന്നെ അനുകൂലപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കയും ചെയ്യ ണമേ.മൊറിയോറാഹേമേലെൻ ഉ ആദാറെൻ

ബോവൂസൊ

കർത്താവേ! നിന്റെ കരുണയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്കു തുറന്നു തരണമേ. ദുഷ്ക്കാലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വന്നുകൂടുമാറാകരുതേ. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ വാതിൽ അടച്ചുകളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെപ്പോയി മുട്ടേണ്ടു. നിന്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായ ഞങ്ങളുടെ നേരെ ദയവു തോന്നി ഞങ്ങളെ കെവിട്ടുകളായതിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളുടെ നാറ്റം നിമിത്തം നിന്റെ സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്തുതള്ളിക്കളയുകയും അരുതേ.

പ്രഭാത സ്തുതി

സകലത്തിന്റെയും ഉടയവനായ കർത്താവേ! ഇൗ ദിവസത്തിൽ പാപമലിനതകൾ കൂടാതെ നീതി യിൽ കാത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ.  ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദെവ മായ കർത്താവേ! നീ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും തിരുനാമ മഹത്ത്വത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നവനും ആകുന്നു.  ആമ്മീൻ

കർത്താവേ! ഞങ്ങളുടെ ശരണം നിന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ നിന്റെ കൃപയും കരുണയും ഞങ്ങളുടെമേൽ ഇരിക്കണമേ.  കർത്താവേ! നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നിന്റെ കല്പനകളുടെ വഴി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ.  നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു.  കർത്താവേ!

നിന്റെ കൃപയാൽ നിന്റെ വേദപ്രമാണങ്ങളുടെ വഴി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകു

ന്നു. പരിശുദ്ധനായ കർത്താവേ! നിന്റെ പ്രകാശങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ കരുണ എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

കർത്താവേ! നിന്റെ കെവേലയെ നീ നിരസിച്ചു തള്ളിക്കളയരുതേ. നിനക്കു സ്തുതി യോഗ്യമാ കുന്നു നിനക്കു സ്തുതി ചേർച്ചയാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാളഹാവുമായുള്ളവേ!

എന്നേയ്ക്കും നിനക്കു മഹത്വം യുക്തമാകുന്നു. ആമ്മീൻ

കർത്താവേ! നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും ഉന്നതമായ നിന്റെ നാമത്തിനു പാടുന്നതും പ്രഭാത കാലത്ത് നിന്റെ കൃപയേയും രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിന്റെ വിശ്വാസത്തേയും അറിയിക്കുന്നതും എത്ര നല്ല താകുന്നു. കർത്താവേ! പ്രഭാതസമയത്ത് എന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കണമേ. കർത്താവേ! പ്രഭാതസമ യത്ത് ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിനക്ക് കാണപ്പെടുമാറാകണമേ. കർത്താവേ! നിന്റെ ജനങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യ ണമേ.  കർത്താവേ! ഞങ്ങളെല്ലാവരുടേയും പാപങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് ക്ഷമിക്കണമേ. പരിശുദ്ധനായു ള്ളോവേ! നിന്റെ വലതുകെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിപ്പിച്ച് നിന്റെ തിരുനാമം നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ.

 

(ദെവമേ! നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു......ഇത്യാദി കൗമാ)

വിശ്വാസപ്രമാണം ഇത്യാദി

ആമ്മീൻ- കുറിയേ....കുറിയേ.......കുറിയേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോടു കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഉത്തരമരുളിച്ചെയ്തു ഞങ്ങളോടു കരുണചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്കു സ്തുതി. ഞങ്ങ ളുടെ കർത്താവേ നിനക്കു സ്തുതി. എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ നിനക്കു സ്തുതി.

ബാറെക്മോർ.

സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ......

കൃപനിറഞ്ഞ മറിയമേ...